Výzkum a vývoj

Vedle standardních studií pro městské orgány, správce komunikací a komerční zadavatele je předmětem činnosti ateliéru i řešení výzkumných, metodických a koncepčních projektů z oblasti modelování emisí a imisí znečišťujících látek. V následujícím přehledu jsou uvedeny příklady některých úspěšně řešených projektů:

 • model ATEM pro výpočet rozptylu znečištění v ovzduší – v ČR stanoven jako referenční metoda pro modelování rozptylu znečišťujících látek v městských oblastech
 • výpočetní metodika a model MEFA pro výpočet emisí z automobilové dopravy
 • metodika a model pro výpočet emisí ze sekundární prašnosti
 • metodika a model pro výpočet emisí z pohybů vozidel v prostoru křižovatek
 • hodnocení produkce emisí a modelování imisní zátěže z letecké dopravy
 • pravidelné analýzy dynamické skladby vozového parku v reálném dopravním proudu na komunikacích v ČR
 • analýza historického vývoje skladby vozidel a jejich emisí od roku 1960
 • systém DEIMOS – komplexní nástroj pro modelování emisních a imisních dopadů automobilové dopravy v prostředí GIS
 • analýza dat o hmotnostech nákladních vozidel ve vztahu k produkci emisí
 • metodika a výpočetní aplikace pro stanovení externích nákladů v důsledku znečištění ovzduší a hluku z automobilové dopravy
 • metodika pro výpočet emisí organických látek ze stacionárních spalovacích a technologických zdrojů
 • Projekt TH02030715 - Řešení prostupnosti a přístupnosti krajiny v územně plánovací dokumentaci


 

Vyhledat na těchto stránkách:

© ATEM - Ateliér ekologických modelů, s. r. o.