Zelená bariéra


Softwarová aplikace Zelená bariéra byla vyvinuta v rámci projektu TA ČR č. TD020357 - Optimalizace výsadeb dřevin pohlcujících prachové částice. Aplikace představuje výpočetní nástroj, implementující metodické a výpočetní postupy pro kvantifikaci účinku vegetační bariéry podél silniční komunikace z hlediska záchytu celkového prachu, suspendovaných částic PM10 a PM2,5 a benzo(a)pyrenu a umožňuje uživatelsky jednoduché stanovení efektivity projektů zaměřených na realizaci výsadeb zeleně s protiprašnou funkcí.

Aplikace uvažuje vždy s umístěním bariéry těsně ke zdroji emisí, konkrétně ve vzdálenosti do 5 m od komunikace. Vstupními údaji pro výpočet jsou:

  • W - šířka bariéry (m), rozsah od 4 do 140 m
  • H - výška bariéry (m), rozsah od 3 do 20 m
  • P - průhlednost bariéry (%), rozsah 0 až 100 %, kdy 0 % je nejhustší porost, 100 % je bez porostu
  • d - vzdálenost referenčního bodu (místa, v němž je snížení počítáno) od hrany komunikace (m), výpočet není možný uvnitř bariéry a do 10 m za ní, tzn. d musí být větší než W + 10. Horní hranice není omezena.
  • h - referenční hladina (výška nad zemí) v níž je snížení počítáno (m). Je možné volit ze tří hladin: 1,5 m, 3 m a 6 m
  • j - zastoupení jehličnanů (%), rozsah 0 až 100 %

rozptylové studie,Zelená bariéra 

Výstupem aplikace je redukce imisních příspěvků komunikace ke koncentracím celkového prachu, suspendovaných částic PM10 a PM2,5 a benzo(a)pyrenu. Aplikace umožňuje výpočet účinnosti vegetační bariéry při proudění vzduchu zhruba kolmém na komunikaci a bariéru a při orientaci větru ve směru od komunikace přes bariéru do prostoru za ní.

V případě zájmu o zakoupení aplikace Zelená bariéra, můžete tak učinit e-mailem na adrese .

Cena aplikace činí 6 000 Kč + 21 % DPH.

Licenční podmínky je možné stáhnout zde a uživatelskou příručku stáhnout zde.

Demoverzi programu si můžete stáhnout zde.

© ATEM - Ateliér ekologických modelů, s. r. o.