Pokročilý emisní procesor


Pokročilý emisní procesor nové generace byl vyvinut v rámci projektu TA CR TA04020797 Emisní procesor nové generace využívající nově dostupné zdroje dat. Nové metodické postupy, datová základna a jednotlivé aplikace byly vytvářeny během etap řešení projektu. Systém je koncipován jako emisní procesor, který využívá nové zdroje dat pro hodnocení emisí ze zdrojů znečišťování ovzduší.

Na projektu spolupracovali následující řešitelé:

 • ATEM - Ateliér ekologických modelů, s. r. o.
 • Český hydrometeorologický ústav
 • Fakulta dopravní ČVUT Praha
 • Ekotoxa, s. r. o.
 • Secar Bohemia, a. s.

Emisní procesor nové generace (FUME) integruje výstupy dopravně emisního modelu, modelu emisí ze zemědělství, informace z REZZO obohacené o nehlášené emise a zpracovává je tak, aby jeho výstupy byly využitelné v modelech šíření znečišťujících látek CTM (chemical transport models).

Pro softwarový nástroj pro simulaci emise amoniaku s propojením na LPIS – byl vytvořen softwarový nástroj pro simulaci emise amoniaku, jehož základem jsou vytvořené databáze zemědělských podniků, databáze prostorové distribuce emisí amoniaku a model pro výpočet emise amoniaku.

Byla vytvořena specializovaná mapa zobrazující rozložení emisí amoniaku ze zohledněných zdrojů na území České republiky v kterémkoliv okamžiku s rozlišením až 1 hodina.

Součástí projektu jsou následující výsledky, které jsou prezentovány na webových stránkách jednotlivých řešitelů:

 • Software pro vozidlovou jednotku na serveru spoluřešitele Secar Bohemia, a.s.
 • Integrovaný emisní procesor nové generace a emisní model ČR na vlastní webové stránce pod licencí GNU GPL v3.0
 • Softwarový nástroj pro simulaci emise amoniaku s propojením na LPIS na webové prezentaci řešitele - firma Ekotoxa, s. r. o.
 • Aplikace chemického transportního modelu v detailním měřítku uliční sítě města: Metodika pro zjemnění výstupů chemického transportního prostřednictvím lokální aplikace Gaussovského modelu
 • Metodika pro kvantifikaci dopravních emisí na základě dat z vozidlových jednotek a z ní vycházející dopravně emisní model - viz níže
 • Soubor specializovaných map časové a prostorové distribuce emisí v ČR - viz níže

Metodika pro kvantifikaci dopravních emisí a z ní vycházející dopravně emisní model

Cílem metodiky je dosáhnout zásadního zpřesnění dosavadních postupů pro určení vztahů mezi chováním vozidel na komunikacích a výslednou produkcí emisí liniového zdroje (silniční komunikace). Na základě identifikace slabých míst stávajících výpočetních postupů byla příprava metodiky zaměřena především na dva základní tématické okruhy:

 • zohlednění nelinearity vztahů mezi vstupními parametry a velikostí emise, včetně vzájemného ovlivňování vstupních veličin
 • tvorba modelu pro přípravu vstupních dat zohledňujících reálné chování vozidel na různých typech komunikací

V rámci přípravy metodického postupu byly navrženy nové či modifikované výpočetní vztahy pro určení emisí nejvýznamnějších znečišťujících látek produkovaných automobilovou dopravu – oxidy dusíku, částice a uhlovodíky, a to pro všechny kategorie vozidel: osobní automobily, lehké nákladní automobily, těžké nákladní automobily a autobusy, v rozlišení podle emisní úrovně vozidel. Navržená metodika obsahuje výpočetní postupy, které zohledňují vzájemnou závislost vstupních parametrů, přičemž však v maximální míře zachovává výhody dosud uplatňovaných postupů, jako je přehlednost a ověřitelnost zadávaných vstupů, vazba na metodiky z resortu dopravy atd.

Součástí metodiky je dále analýza vstupních dat, umožňující zadávat vstupní hodnoty pro emisní výpočet na základě charakteru území a typu komunikace. Tato data vycházejí z reálných údajů získaných v průběhu řešení projektu z údajů načítaných průběžně z vozidlových jednotek v době jízdy vozidla.

Metodika byla certifikována Ministerstvem životního prostředí.

Metodika je ke stažení zde.

 

Na základě metodiky byl vytvořen software Dopravně emisní model. Dopravně emisní model je určen jako podpora pro modelování chemického transportu. Program je vzhledem ke svému užití zejména s emisním procesorem FUME realizován jako program spouštěný z příkazové řádky bez uživatelského rozhraní. Veškerá nastavení a volby se zadávají jako parametry spouštění programu. Tím je umožněn zcela automatický průběh výpočtu rozsáhlých souborů emisních databází bez nutnosti zásahu uživatele.

Pokud máte zájem o koupi modelu, můžete tak učinit písemně nebo e-mailem.

Licenční podmínky je možné stáhnout zde a uživatelskou příručku stáhnout zde.

Mapové výstupy

Cílem výsledku TA04020797-2017V007 „Soubor specializovaných map časové a prostorové distribuce emisí v ČR“ bylo vytvořit specializovaná mapy zobrazující rozložení emisí ze zohledněných zdrojů na území České republiky. Pro tvorbu emisních map byl využit emisní procesor FUME (výsledek TA04020797-V20). Emisním procesorem byly zpracovány různé zdroje vstupních dat, které jsou podrobněji popsány níže, a agregovány do sítě 1 × 1 km. Byly vytvořeny mapy ročních emisí základních znečišťujících látek (TZL, PM10, PM2,5, SO2, NOx, NO, NO2, CO, NMBVOC, C6H6 a NH3).

Na obrázcích níže je uveden příklad generovaných map. V plném rozlišení a plném datovém rozsahu k dispozici na vyžádání, případně je po domluvě možné vytvořit specializované výstupy.


REZZO 3 – emise PM10 z lokálního vytápění domácností v t•rok-1.


REZZO 3 – emise PM10 z technologií v t•rok-1.


Nesčítaná doprava (silniční i nesilniční) v síti 1 x 1 km, emise PM10 t•rok-1.


Silniční doprava sčítaná – emise PM10 z resuspenze v t•rok-1.© ATEM - Ateliér ekologických modelů, s. r. o.