Hluk

V oblasti ochrany proti hluku nabízíme:

- akustické studie pro všechny stupně projektové dokumentace a pro hodnocení vlivů na životní prostředí (EIA)

 • vyhodnocení celkové stávající a výhledové hlukové zátěže v území
 • hlukové studie
 • vyhodnocení vlivu provozu liniových a stacionárních zdrojů hluku a jejich porovnání s platnými hygienickými limity,
  případná optimalizace a návrh dodatečných protihlukových opatření.
 • hlukové studie hlukové studie
 • u liniových staveb v případě nepříznivých dopadů na nejbližší chráněnou zástavbu návrh protihlukových opatření v obytné zástavbě,
  např. protihlukových stěn
 • hlukové studie
  skrýt obrázek
  skrýt obrázek
  skrýt obrázek
 • u objektů v případně nepříznivých akustických dopadů návrh změny tvaru a dispozice budov, snížení odrazivosti fasády apod.
 • optimalizace výběru stacionárních zdrojů na objektu (jednotky chlazení, vzduchotechniky, dieselagregáty a další)
 • vyhodnocení výstavby - posouzení vlivů hluku ze stavebních strojů a staveništní dopravy. V případě překročení limitních hodnot návrh protihlukových clon a organizačních opatření, případně výpočet požadované vzduchové neprůzvučnosti oken pro zajištění splnění hygienického limitu pro vnitřní prostředí budov
 • hlukové studie
 • kontrolní měření pro kalibraci modelových výpočtů
 • hlukové studie

- akustické studie a hodnocení pro územní plány a koncepce v rámci procesu SEA:

 • posouzení stávající a výhledové hlukové zátěže
 • porovnání s hygienickými limity hluku pro různé druhy využití území
 • optimalizace řešení rozvojových ploch pro obytnou zástavbu v akusticky složitých podmínkách

- měření hluku v mimopracovním prostředí, celodenní měření dopravního hluku včetně sčítání dopravy

- hodnocení hluku z těžebních a vrtných prací

hlukové studie hlukové studie

- modelování hlukových map měst a obcí včetně vyhodnocení ekvivalentní hladiny hluku na fasádách všech budov

hlukové studie
hlukové studie

- poradenskou a konzultační činnost


Pro zpracování modelových výpočtů hluku využíváme program HLUK+ v. 11.51. profi, který umožňuje výpočet hladin hluku ve venkovním prostředí způsobeného dopravními i stacionárními zdroji akustického zatížení. Program je akceptován pro posuzování hluku hlavním hygienikem České republiky.


 


 
Rozptylové studie Rozptylové studie Rozptylové studie Rozptylové studie Rozptylové studie Rozptylové studie Rozptylové studie Rozptylové studie Rozptylové studie

Vyhledat na těchto stránkách:

© ATEM - Ateliér ekologických modelů, s. r. o.