Dotace z fondů EU

Významnou oblastí činnosti našeho ateliéru je příprava podkladů k žádostem o dotace z fondů EU v oblasti životního prostředí.

Jedná se zejména o zpracování analýz souladu a studií proveditelnosti k žádostem pro prioritní osu 2 Operačního programu Životní prostředí - Kvalita ovzduší.

Ateliér ekologických modelů se na problematiku tzv. sekundární prašnosti dlouhodobě odborně zaměřuje a z tohoto důvodu byl Státním fondem životního prostředí ČR určen jako zpracovatel ukázkových studií proveditelnosti pro tento typ žádostí. Současně jsme se podíleli na zpracování podkladů ke schválení revize části programového dokumentu ze strany Evropské komise. V uvedené oblasti tedy může ateliér nabídnout plný metodický soulad s požadavky poskytovatele dotace, a to i u nestandardních typů projektů.

V roce 2011 ATEM vypracoval cca 130 studií proveditelnosti nebo jejich příslušných částí (emise, imise, stanovení účinnosti projektu) pro oblast snižování prašnosti z dopravy. Vedle toho standardně zpracováváme i studie proveditelnosti či rozptylové studie k dalším projektovým žádostem z oblastí snižování emisí a zlepšení kvality ovzduší, jako jsou např. projekty na výsadbu vegetačních bariér u komunikací, přeměny topných systémů a podobně.

Studie řešíme obvykle jako dodavatel společností zaměřených na zprostředkování dotací z fondů EU, ale možné je samozřejmě i jejich zpracování přímo pro žadatele o dotaci.


Ukázky grafických výstupů:rozptylové studie
Dotace EU Dotace EU Dotace EU Dotace EU Dotace EU

Vyhledat na těchto stránkách:

© ATEM - Ateliér ekologických modelů, s. r. o.