Imisní model ATEM

Imisní model ATEM,rozptylové studie

Imisní model ATEM představuje komplexní nástroj pro hodnocení kvality ovzduší v regionálním měřítku. Umožňuje posuzování imisní zátěže daného území v souladu s legislativou České republiky a směrnicemi Evropské unie (zákon o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. a Směrnice 2008/50/ES). Model je založen na Gaussovském přístupu, který je, zejména pro svou relativní nenáročnost na vstupní údaje, vhodný pro zpracování rozptylových studií ve smyslu zákona.

Aktualizace modelu ATEM – verze 2015:

V roce 2015 byla provedena úprava funkcionality modelu zejména v oblasti výpočtu transportu a rozptylu znečištění v komplexním terénu a z dopravních staveb. V metodice byly upraveny tyto postupy:

 • výpočet koncentrací kdy mezi zdroje znečišťování a referenčním bodem je významnější terénní překážka, která vliv zdroje částečně odstiňuje;
 • výpočet koncentrací v místě liniového zdroje;
 • výpočet znečištění z liniových zdrojů vyvýšených nad terénem (mosty, nájezdové rampy apod.)
 • zohlednění zdržení vzduchové částice v oblasti komunikace vlivem turbulence indukované za projíždějícími vozidly;
 • výpočet znečištění ovzduší při vyústění portálů tunelů.

Aktualizace modelu ATEM vznikla za podpory Technologické agentury ČR jako výsledek projektu TD020342 Rozvoj metodiky pro modelování rozptylu znečišťujících látek v atmosféře.

Model v aktuální verzi 1.0.1.0, kromě výše uvedeného, v sobě zahrnuje veškerou funkcionalitu původní verze.

Imisní model ATEM mimo jiné umožňuje:

 • výpočet transportu a rozptylu znečištění v ovzduší (plynných znečišťujících látek i suspendovaných částic) od libovolně velkého počtu bodových, liniových a plošných zdrojů znečištění ovzduší;
 • výpočet charakteristik znečištění v libovolně definované síti referenčních bodů tak, aby výsledky mohly být dále zpracovány např. pomocí geografického informačního systému (GIS) a prezentovány v mapové formě;
 • rozptylové studie
 • zohlednění většího počtu větrných růžic, přičemž každá z použitých růžic je charakteristická pro určitou část modelové oblasti, jejíž klimatologické poměry reprezentuje;
 • rozptylové studie

V každém referenčním bodě je možné modelovým výpočtem získat následující základní charakteristiky znečištění ovzduší:

 • maximální možné hodinové hodnoty koncentrací znečištění, které se mohou vyskytnout v jednotlivých třídách stability ovzduší a rychlosti větru, včetně nejvyšší možné hodnoty bez ohledu na třídu stability a rychlost proudění;
 • hodnotu roční průměrné koncentrace (případné jiného dlouhodobého průměru), kterou je možno přímo srovnávat s hodnotami platných imisních limitů;
 • dobu trvání, po kterou hodnota hodinové koncentrace překračuje zadanou hodnotu (např. hodnotu hodinového imisního limitu pro danou znečišťující látku).

Pro detailnější analýzy model poskytuje i informace o procentuálním podílu jednotlivých zdrojů na celkové imisní zátěži a podklady pro zpracování koncentračních růžic.

Pokud máte zájem o koupi modelu, můžete tak učinit písemně nebo e-mailem. Model je distribuován na CD spolu s manuálem. Součástí instalace je obsáhlá nápověda.

Model ATEM je určen jako podpora pro rozhodování státní správy a řízení kvality ovzduší v zájmových lokalitách. Vyhláška č. 330/2012 Sb., Příloha č. 6 stanovuje model ATEM jako referenční metodu pro výpočty v městských oblastech nad úrovní střech budov a venkovských oblastech ve vzdálenostech do cca 100 km od zdroje znečišťování. Model je určen pro zpracování rozptylových studií ve smyslu zákona o ochraně ovzduší.

Cena Imisního modelu ATEM ve verzi 2015 činí 28 000 Kč + 21 % DPH.

Cena upgrade z předchozí verze modelu ATEM činí 6 000 Kč + 21 % DPH.

Demo verzi Imisního modelu ATEM je možné stáhnout zde.

Uživatelskou příručku Imisního modelu ATEM je možné stáhnout zde.

Metodickou příručku Imisního modelu ATEM je možné stáhnout zde.

© ATEM - Ateliér ekologických modelů, s. r. o.