SEA - hodnocení vlivů koncepčních dokumentů a územních plánů na životní prostředí

Posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí (tzv. SEA) se provádí zejména pro oborové koncepce - např. krajskou koncepci dopravy, energetické koncepce měst a podobně.

Předkladatel koncepce má povinnost předložit nejprve Oznámení koncepce, ve kterém uvede základní informace o koncepci, jejím rozsahu a předkládaných vlivech. Následně - pokud tak příslušný orgán rozhodne ve zjišťovací řízení - předkládá dále podrobnější Vyhodnocení koncepce z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví. Vyhodnocení může zpracovat pouze držitel autorizace MŽP.

Naše společnost zpracovává oba tyto dokumenty. Pro účely Vyhodnocení SEA zajišťujeme i zpracování autorizovaného hodnocení vlivů na veřejné zdraví.

Specifickým příkladem koncepcí jsou územně plánovací dokumentace (územní plány, zásady územního rozvoje apod.), u nichž se postupuje podle stavebního zákona. Pořizovatel územního plánu nejprve předkládá příslušnému orgánu (např. krajský úřad) zadání územního plánu. Úřad pak může vyjádřit požadavek na zpracování tzv. "Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území".

Požadavky na zpracování tohoto vyhodnocení jsou vydávány téměř ve všech případech, kdy nelze vyloučit určitý střet v území. Typickým příkladem je umístění rozvojových ploch pro bydlení v místech s možným výskytem nadlimitního hluku z dopravy nebo "přetnutí" biokoridoru novou komunikací apod. Vzhledem k tomu, že popsaným střetům se téměř nelze při rozvoji obcí vyhnout, jsou tyto "SEA územních plánů" zpracovávány poměrně často.

Obdobně jako v předešlém případě provádíme kompletní vyhodnocení územních plánů se všemi souvisejícími studiemi (hluk, vlivy na obyvatele, vlivy na krajinu apod.) dle požadavků dotčených orgánů. Rozsah hodnocení je možné po projednání s dotčenými orgány přizpůsobit "na míru" řešenému problému a rozsahu území.
Ukázky:

Vyhodnocení vlivů ÚP Strančice
Střety rozvojových záměrů ÚP s přírodními prvky
Porovnání variant konceptu ÚP Hlavního města Prahy
Hodnocení plánované zástavby v ÚP z hlediska hlukové zátěže
Hodnocení imisní zátěže z liniových zdrojů v ÚP města Tábora
Tangenty jižně od Brna

skrýt obrázek skrýt obrázek
skrýt obrázek


 

SEA, hodnocení územního plánu SEA, hodnocení územního plánu SEA, hodnocení územního plánu SEA, hodnocení územního plánu SEA, hodnocení územního plánu SEA, hodnocení územního plánu SEA, hodnocení územního plánu SEA, hodnocení územního plánu

Vyhledat na těchto stránkách:

© ATEM - Ateliér ekologických modelů, s. r. o.