Hodnocení vlivů na veřejné zdraví

Pojem "veřejné zdraví" podle zákona vyjadřuje zdravotní stav obyvatelstva, určovaný souhrnem přírodních, životních a pracovních podmínek a způsobem života. Nejde tedy jen o nepřítomnost onemocnění, ale o celkovou životní situaci populace. Hodnocení vlivů na veřejné zdraví pak řeší otázku, v jakém rozsahu mohou být tyto životní podmínky a zdravotní stav obyvatel ovlivněny při stávajícím stavu a předpokládané změně životního prostředí (hluk, ovzduší, voda atd.).

Při běžných úlohách se ovšem posuzují zejména vlivy změn, které u složek životního prostředí nastanou při realizaci určitého záměru nebo koncepce. Hodnocení vlivů na veřejné zdraví je povinnou součástí Dokumentací EIA a Vyhodnocení SEA, často se však u těchto procesů zpracovává již ve fázi Oznámení, aby bylo možno včas řešit případně zjištěné problémy.

U většiny investičních, urbanistických i koncepčních záměrů je nutno posuzovat vlivy na veřejné zdraví především ve vztahu k znečištění ovzduší a hluku, kde jsou potřebným výchozím podkladem správně zpracované rozptylové a hlukové studie; méně častá je problematika ovlivnění zdrojů vody, rekreačních vod, sociálně-ekonomických vlivů a podobně. V případě územně plánovací dokumentace je nutno posoudit nejen vlivy záměru na stávající obyvatele, ale také životní podmínky budoucích obyvatel v nově navržené zástavbě. Značným přínosem je využití geografického informačního systému (GIS), který umožňuje poměrně přesně vyhodnotit rozsah zatížení jednotlivých částí stávající i navržené obytné zástavby.

V rámci standardních služeb ateliéru provádíme hodnocení vlivů na veřejné zdraví pro veškeré účely (EIA, SEA, územní plány) a pro libovolný rozsah území - od jednotlivých lokalit po hodnocení krajských územních plánů. Vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví zpracovává držitel osvědčení odborné způsobilosti, vydaného Ministerstvem zdravotnictví ČR.

rozptylové studie, veřejné zdraví


 

Vyhledat na těchto stránkách:

© ATEM - Ateliér ekologických modelů, s. r. o.