ATEM - Ateliér ekologických modelů, s.r.o.

V rámci běžné činnosti ateliéru zpracováváme zejména následující typy studií a dokumentů:

 • rozptylové studie - modelová hodnocení kvality ovzduší pro libovolný rozsah území a pro libovolný počet zdrojů znečištění ovzduší
 • pachové studie - hodnocení kvality ovzduší v okolí čistíren odpadních vod, zemědělských provozů, kompostáren apod.
 • akustické studie - hodnocení hlukové zátěže ve venkovním prostoru pro všechny stupně projektové dokumentace staveb, ÚP atd.
 • měření hluku z provozu stacionárních zdrojů a z dopravy (autorizační sety G1, G2) - ATEM - Autorizovaná akustická laboratoř
 • EIA - hodnocení vlivů záměrů na životní prostředí podle zákona 100/2001 Sb.
 • SEA - hodnocení vlivů koncepcí a územních plánů na životní prostředí
 • zdravotní rizika - kompletní hodnocení vlivů na veřejné zdraví
 • odborné posudky dle zákona 201/2012 Sb.
 • provozní řády dle vyhl. 415/2012 Sb. a žádosti o povolení provozu dle zák. 201/2012 Sb.
 • dendrologické průzkumy včetně ocenění dřevin
 • biologické průzkumy a zajištění záchranného přesunu živočichů do předem vytipovaných lokalit
 • krajinný ráz - hodnocení krajinného rázu území a hodnocení vlivu investičních záměrů na krajinný ráz
 • analýzy průchodnosti území pro liniové stavby - minimalizace střetů s přírodními složkami i zástavbou
 • programy snižování emisí a programy zlepšování kvality ovzduší podle zák. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, na úrovni krajů a měst
 • kompletní hodnocení všech složek životního prostředí ve vybraném území (od jednotlivých lokalit po úroveň regionů)
 • GIS - zpracování dat o území v geografickém informačním systému včetně digitalizace územních plánů
 • uživatelské aplikace - tvorba uživatelských aplikací v GIS
 • výzkum a vývoj - tvorba nových metodických postupů pro hodnocení složek ŽP (dosud cca 30 metodik)
 • koncepce - zpracování koncepcí v celém spektru ochrany životního prostředí
 • modely - dlouhodobý vývoj emisního modelu MEFA a Imisního modelu ATEM
 • certifikace BREEAM - zpracování podkladů k získávání kreditů v bodech "Land Use & Ecology"
 • Měření prašnosti - Měření koncentrace prachu ve vnitřním i vnějším ovzduší. Měření PM, PM10 a PM2,5

ATEM

Ateliér ekologických modelů, s. r. o.

Roztylská 1860/1,
148 00 Praha 4

Tel.: 241 494 425

Vyhledat na těchto stránkách:

© ATEM - Ateliér ekologických modelů, s. r. o.