Neevidované zdroje


Cílem projektu „Zmapování a emisní bilance neevidovaných zdrojů emisí znečišťujících látek na území městských aglomerací“ bylo zásadně zpřesnit znalosti o opomíjených zdrojích emisí, tj. zdrojích, které mohou mít závažný vliv, ale vzhledem ke svému charakteru nejsou běžně sledovány. Idea projektu vznikla na základě analýzy rozdílů měřených a modelovaných hodnot, kde se ukázalo, že bez zohlednění těchto zdrojů není možné dosáhnout shody modelovaných hodnot s výsledky měření na stanicích imisního monitoringu. Předpokládanou příčinou je nezohlednění dopravy na plochách velkých parkovišť a ve výrobních či skladových areálech a rovněž neevidované zdroje prachu v průmyslových podnicích. Projekt je proto zaměřen na zmapování těchto zdrojů a výpočet emisí z jejich provozování, a to na území aglomerací vymezených zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, tj. CZ01 Praha, CZ06A Brno a CZ08A Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek. Projekt byl podpořen Technologickou agenturou ČR, č. projektu TH03030496.

Projekt zahrnoval terénní mapování zdrojů znečišťování ovzduší, zpracování dat získaných z terénu, výpočty emisí z mapovaných zdrojů a vlastní tvorbu map s odborným obsahem.

Zdroje byly pro potřeby emisních výpočtů dvoustupňově kategorizovány. Podrobnější kategorizace obsahuje informaci o konkrétním typu provozu, souhrnná typologie je pak využívána pro mapovou prezentaci a rovněž pro výběr potřebných emisních faktorů. Rozdělení zdrojů do souhrnných kategorií je následující:

  • Autobusová nádraží
  • Povrchová parkoviště
  • Garáže
  • Logistika a skladování
  • Prodej/služby
  • Průmysl s malou prašností
  • Průmysl s velkou prašností, zpracování a skladování sypkých hmot (s podtypy Výroba železa a oceli, Betonárny, Recyklační linky stavebních hmot, Skladování sypkých materiálů a manipulace s nimi / deponie)
  • Těžba surovin (s podtypy Kamenolomy, povrchové doly paliv, povrchové doly rud a nerudných surovin)

Informace byly převedeny do podoby strukturované databáze, obsahující informace potřebné pro výpočty emisí. Následně byly do databáze doplňovány další údaje potřebné pro emisní výpočty.

Dalším krokem řešení ve druhé etapě projektu byla příprava výpočetních postupů pro určení emisí ze zjištěných zdrojů.

Z hlediska emisních výpočtů lze posuzované činnosti z metodického hlediska rozdělit v zásadě do dvou kategorií:

  • emise z automobilové dopravy – pojezdy automobilů po parkovištích a v garážích, pojezdy autobusů v prostoru autobusových nádraží a terminálů, pojezdy nákladních vozidel v prostoru logistických a výrobních areálů, volnoběhy nákladních vozidel a autobusů, resuspenze prachových částic ze zpevněných i nezpevněných ploch atd.
  • emise z nakládání se sypkými hmotami a ze skladování těchto hmot (např. suroviny pro výrobu betonu, stavební suť, uhlí, zemina, suroviny pro výrobu železa atd.)

Mapové výstupy

V posledním kroku byla provedena finalizace výstupních mapových sestav, které jsou reprezentovány datovými soubory GIS ve formátu ESRI shapefile. Výsledky jsou vzhledem k objemu dat uloženy u řešitele projektu. Výsledky budou využívány v souladu s implementačním plánem projektu. Grafické ukázky map jsou uvedeny na následujících obrázcích.


Výřez mapového výstupu – Praha


Výřez mapového výstupu – Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek


Výřez mapového výstupu – BrnoSoftwarová aplikace

V rámci projektu byla vytvořena samostatná aplikace pro výpočet emisí z neevidovaných zdrojů znečišťování. Aplikace je vytvořena pro systém Windows 10. Data se zadávají do formuláře, výsledky jsou pak zobrazeny v okně, nebo kopírovány do schránky. Ukázka uživatelského rozhraní:


Úvodní výběr kategorie zdroje


Zadání vstupních dat


Výsledky výpočtu emisí

V případě zájmu o zakoupení aplikace Neevidované zdroje, můžete tak učinit e-mailem na adrese .

Cena aplikace činí 8 000 Kč + 21 % DPH. Cena za mapy (výřez z digitální vrstvy zdrojů nebo mapu zdrojů) se odvíjí od počtu zdrojů a rozsahu území. V případě zájmu zašlete poptávku se specifikací požadavků na výše uvedený e-mail.

Licenční podmínky je možné stáhnout zde a uživatelskou příručku stáhnout zde.

© ATEM - Ateliér ekologických modelů, s. r. o.