Program MEFA – Aktualizace 2013

MEFA 13,rozptylové studie

Emisní model MEFA 06/MEFA 13 je profesionální verze emisního modelu MEFA. Obsahuje v sobě všechny emisní faktory metodiky MEFA, avšak oproti volně šiřitelné verzi má podstatně širší praktické uplatnění. V roce 2012 byla za finanční podpory Technologické agentury ČR v rámci projektu č. TA01020491 „Vývoj aplikačního prostředí pro implementaci aktualizace metodiky MEFA“ dokončena zásadní aktualizace modelu MEFA 06. Nový model tak oproti předcházející verzi pokrývá podstatně větší spektrum zdrojů emisí, rozšířen byl i počet modelovaných znečišťujících látek a rozsah zahrnutého vozového parku.

V porovnání se samostatným použitím publikovaných emisních faktorů model uživateli umožňuje:

 • plně automatický výpočet emisí pro libovolný počet liniových zdrojů (úseků komunikací)
 • automatickou kontrolu vstupních dat
 • vstupy zadávat v textové podobě nebo ve formátu dBase dbf
 • zahrnutí dynamické emisní skladby vozového parku (podíl vozidel jednotlivých emisních skupin podle jejich četnosti na silnicích v reálném provozu)
 • definici vlastní skladby vozového parku
 • výpočet s rozlišením na osobní, lehké nákladní, těžké nákladní automobily a autobusy
 • výpočet pro pohon na benzín, diesel, LPG nebo CNG
 • výpočet pro směrově nedělené i směrově dělené komunikace
 • výpočet celkových emisí i emisí dělených podle kategorie vozidel
 • výpočet emisních faktorů pro jednotlivá vozidla
 • prohlížení výsledných souborů


Aktualizace modelu, která byla vydána pod názvem MEFA 13 zahrnuje oproti předchozí verzi následující rozšíření:

 • stanovení produkce emisí částic uvolněných do ovzduší v důsledku tzv. resuspenze částic (též sekundární prašnosti), tj. emise prachových částic, deponovaných na povrchu vozovky a znovu zvířené do ovzduší vlivem turbulentního proudění vyvolaného projíždějícím vozidlem - resuspenze je zahrnuta na základě metodiky US EPA "AP 42, Compilation of Air Pollutant Emission Factors, Section 13.2.1. Paved Roads", s modifikací zpracovanou po dohodě s MŽP a ŘSD ČR. Modifikace spočívá v plynulém proložení doporučených hodnot množství prachu na vozovce tak, aby se emise mezi intervaly intenzit dopravy skokově neměnily.
 • výpočet tzv. víceemisí ze studených startů – zvýšení emisí krátce po startu vozidla, kdy motor a katalyzátor nepracují v optimálním režimu
 • samostatný modul pro určení emise z průjezdu vozidel křižovatkou – zohledňují se nestandardní jízdní režimy: decelerace před křižovatkou, kombinace popojíždění a volnoběhu při stání ve frontě (režim stop+go) a akcelerace při opuštění křižovatky
 • zohlednění rozdílů v produkci emisí těžkých nákladních vozidel v souvislosti s vytížením vozidla
 • zohlednění otěrů z brzd a pneumatik a resuspenze prachových částic z vozovky
 • rozšíření kategorie lehkých nákladních vozů o lehká nákladní vozidla spalující benzín
 • rozšíření rozsahu matic vozového parku až do roku 2040
 • zahrnutí vozidel emisních úrovní EURO 5 a EURO 6
 • rozšíření spektra modelovaných látek o jemné částice PM2,5 a benzo(a)pyren
 • rozšíření možnosti zadávat dopravní data i v členění podle výsledků celostátního sčítání dopravy ŘSD z roku 2010, tj. včetně podrobné kategorizace nákladních automobilů
 • rozšíření možnosti formátu vstupních souborů o formát sešitu Microsoft Excel (*.xls)
 • uložení log souboru, kde je zaznamenán průběh výpočtu


Výstupem programu MEFA 13 jsou emise následujících látek:

MEFA 06,rozptylové studie

Anorganické sloučeniny

oxidy dusíku (NOx)
oxid dusičitý (NO2)
oxid siřičitý (SO2)
oxid uhelnatý (CO) 
tuhé znečišťující látky PM 
tuhé znečišťující látky frakce PM10
tuhé znečišťující látky frakce PM2,5Nové!

Organické sloučeniny

suma uhlovodíků (CxHy
methan 
propan 
1,3-butadien 
styren 
benzen 
toluen 
formaldehyd 
acetaldehyd 
suma polyaromatických uhlovodíkůNové!
benzo[a]pyrenNové!

Resuspenze prachu z vozovky

tuhé znečišťující látky frakce PM10Nové!
tuhé znečišťující látky frakce PM2,5Nové!
suma polyaromatických uhlovodíkůNové!
benzo[a]pyrenNové!

 

Emisní model MEFA je metodikou výpočtu emisí publikovanou na stránkách MŽP ČR.

Pokud máte zájem o koupi modelu, můžete tak učinit písemně nebo e-mailem.
AKČNÍ CENA PROGRAMU činí 22 900 Kč + 21 % DPH.
Cena upgrade z předchozí verze MEFA 06 činí 6 000 Kč + 21 % DPH.

Model je distribuován na CD spolu s manuálem.

Demoverzi modelu si můžete stáhnout zde.© ATEM - Ateliér ekologických modelů, s. r. o.