Rozptylové studie

Modelování kvality ovzduší (rozptylové studie) hodnotí rozložení koncentrací znečišťujících látek v území pomocí sofistikovaných výpočetních nástrojů – imisních modelů. Aplikace rozptylových studií je velmi rozsáhlá:

Pro jednotlivé investiční záměry jsou rozptylové studie:

 • často vyžadovaným podkladem pro rozhodování úřadů a samosprávy ve všech fázích přípravy záměru (od územního plánu po stavební povolení)
 • standardní součástí Oznámení či Dokumentací EIA podle zákona 100/2001 Sb.
 • povinnou součástí žádosti o povolení umístění stacionárního zdroje (kotelny, technologie)

Pro územní plány a rozvojové koncepce rozptylové studie představují:

 • podklad pro porovnání různých variant řešení (zejména v energetice a dopravě)
 • standardní součást hodnocení vlivů na ŽP (SEA koncepcí, VVURÚ územích plánů)
 • podklad pro vhodné umisťování ploch obytné zástavby a dalších „imisně citlivých“ objektů (školy, nemocnice), nebo naopak nových zdrojů znečišťování ovzduší (teplárna, průmyslová zóna apod.)
 • rozptylové studie

Orgánům veřejné správy (obce, města, kraje) rozptylové studie dále poskytují:

 • celoplošné informace o kvalitě ovzduší v řešeném území i mimo dosah měřicích stanic
 • rozptylové studie
 • údaje o podílu jednotlivých zdrojů či jejich skupin (doprava, průmysl, vytápění) na celkové úrovni znečištění ovzduší
 • rozptylové studie
 • možnost vymezení rozsahu lokalit s překročením imisního limitu a identifikace hlavních původců znečištění
 • prezentační výstupy např. pro ročenky životního prostředí ve městě či regionu
 • podrobnou a přesnou informaci o emisní a imisní situaci všech lokalit – pro účely povolování nových zdrojů
 • podklad pro optimalizaci rozložení měřicích stanic

Zpracování všech typů rozptylových studií patří mezi nejběžnější služby, které náš ateliér poskytuje. Provádíme emisní a imisní vyhodnocení pro všechny typy zdrojů znečištění:

Rozptylové studie zpracováváme pro libovolný rozsah území, od jednotlivých lokalit (blízké okolí investičního záměru) přes větší oblasti (např. okolí silničního tahu, část města) a  území měst až po  celokrajskécelorepublikové studie.

rozptylové studie rozptylové studie
rozptylové studie
rozptylové studie
rozptylové studie

Neustále také vyvíjíme a zdokonalujeme metodické postupy pro řešení rozptylových studií - jedná se nejen o distribuované modely MEFA 13 (emise z dopravy) a ATEM (imisní model), ale i o řadu dalších výpočetních postupů - např. vlivy studených startů z dopravy, vliv brždění a rozjezdu aut na křižovatkách, stanovení sekundární prašnosti, emise z odstřelů v lomech, emisní faktory pro jemné částice PM2,5, těžké kovy a uhlovodíky ve zvířeném silničním prachu atd. Tato skutečnost nám pak umožňuje s úspěchem řešit i nestandardní či velmi komplikovaná zadání rozptylových studií.

Veškeré modelové výpočty zpracováváme v geografickém informačním systému tak, aby bylo možné je kdykoli promítnout nad zvolenou mapou území či zapracovat do mapové aplikace zadavatele. Tato skutečnost má význam zejména pro hodnocení územních plánů (možnost promítnout různé výkresy ÚP nad mapou imisní zátěže) a pro orgány měst či krajů při správní činnosti. Výstupy našich rozptylových studií jsou takto využívány např. v rámci Atlasu životního prostředí Prahy.

V Praze a v některých dalších městech zpracováváme zadané rozptylové studie nad již zpracovanou studií pro celé město - tzv. imisní pozadí. Tento postup umožňuje nejpřesněji zhodnotit očekávaný stav kvality ovzduší i vlivy daného záměru ve vztahu k imisním limitům, neboť zahrnuje vlivy všech zdrojů působících v řešeném území a nikoli pouze vliv jednoho záměru.

rozptylové studie rozptylové studie rozptylové studie rozptylové studie rozptylové studie rozptylové studie rozptylové studie rozptylové studie rozptylové studie rozptylové studie rozptylové studie

Vyhledat na těchto stránkách:

© ATEM - Ateliér ekologických modelů, s. r. o.