Geografický informační systém

Využití geografického informačního systému (GIS) tvoří nedílnou součást všech hodnocení, studií či dokumentací, které náš ateliér zpracovává. Tato skutečnost v praxi pro zadavatele znamená, že jím zadané podklady jsou vždy hned promítnuty nad digitální mapu území a teprve poté je s nimi dále nakládáno. Tento postup umožňuje okamžitě odhalit případné problémy či střety, které by v dotčeném území mohly nastat. Díky tomu dokážeme identifikovat většinu možných problémů již ve fázi přípravy podkladů a ve vlastním hodnocení se pak již zaměříme přímo na řešení těchto problémů.

GIS umožňuje promítnout výsledky výpočtů nad libovolnou digitální mapu nebo např. letecké snímky oblasti. Zpracování výsledků studií v GIS zrychluje a zkvalitňuje navazující hodnocení - např. z výstupů rozptylových studií a demografických dat určujeme počet zasažených obyvatel pro účely hodnocení vlivů na veřejné zdraví, pro účely územního plánování vymezujeme pásma limitních izofon přímo nad výkresem funkčních ploch a podobně.

GIS,geografický informační systém

Pro obce, města a kraje pak zpracováváme výstupní vrstvy pro veřejné nebo interní mapové aplikace.

Získané zkušenosti pak využíváme přímo pro poskytování služeb v oblasti geografického informačního systému i pro vlastní simulace variantních řešení zpracovávaných úloh. Pracujeme s produkty firmy ESRI (ArcGIS).

GIS,geografický informační systém

GIS,geografický informační systém

GIS,geografický informační systém


Nabízíme:

  • převody map mezi různými formáty - standardně např. převod výkresů z programu AutoCAD do vrstev *.shp pro mapové aplikace na platformě ESRI
  • georeferencování rastrových podkladů (včetně papírových map) v souřadném systému pro účely jejich promítnutí v CAD nebo v GIS
  • vektorizaci, tj. "překreslení" mapového podkladu z libovolného formátu (papír, JPG, PDF apod.) do vektorové vrstvy CAD či GIS - jako podklad pro územní plán
  • zpracování geodatabází (mapa s připojenými informacemi) např. z textových přehledů či katalogů
  • tvorba tematických map - vyhodnocení všech složek životního prostředí v GIS (geologie, klima, voda, krajina, fauna a flóra, ovzduší, hluk), ale i dalších úloh (vedení sítí, cenové mapy pozemků, dopravní koncepce apod.)
  • zpracování výkresové dokumentace velkých oblastí, zejména pro účely územního plánování
  • geografické analýzy - např. rozsah fragmentace krajiny, změny v rozsahu obytné zástavby, výpočet záboru zemědělských ploch podle bonity a podobně
  • hodnocení střetů v území - např. mezi záměry územního plánu a výskytem přírodních ploch, mezi plánovanou komunikací a obytnou zástavbou apod.
  • tvorba mapových aplikací a nadstaveb prohlížečky, výpočetní aplikace nad mapovým rozhraním ArcMap firmy ESRI
  • zpracování grafických výstupů - základní či tematické mapy, projektové výkresy atd. včetně barevného tiskuUkázky grafických výstupů:

Zeleň
Voda


[zavřít]
Česká lípa
Jihočeský kraj


[zavřít]


GIS,geografický informační systém


 
GIS, geografický informační systém GIS, geografický informační systém GIS, geografický informační systém GIS, geografický informační systém GIS, geografický informační systém GIS, geografický informační systém GIS, geografický informační systém GIS, geografický informační systém GIS, geografický informační systém GIS, geografický informační systém GIS, geografický informační systém GIS, geografický informační systém GIS, geografický informační systém GIS, geografický informační systém GIS, geografický informační systém GIS, geografický informační systém

Vyhledat na těchto stránkách:

© ATEM - Ateliér ekologických modelů, s. r. o.