PREIMOS


PREIMOS,rozptylové studie

Systém PREIMOS byl vyvinut v rámci projektu TA CR TA01020500 Podrobný emisně-imisní model ČR pro současný stav a výhled do roku 2030 a nástroje pro podporu rozhodování v oblasti ochrany ovzduší, ve spolupráci ATEM a ČHMÚ. Podkladová data použitá v systému a aplikace byly vytvářeny během jednotlivých etap. Systém je koncipován jako statický s dynamickou nadstavbou. To znamená, že základem systému jsou data o jednotlivých objektech hodnocení, zpracovaná v geografickém informačním systému (GIS) a uspořádaná do provázaného systému nad digitální mapou.

Pro správu dat, jejich vyhodnocování či aktualizaci, ale zejména pro řešení jednotlivých problémů ochrany ovzduší na území celé České republiky slouží dynamická část – soustava uživatelských modelů pro výpočty emisí z jednotlivých typů zdrojů a stanovení imisní zátěže území, aplikací pro prostorové operace a nástrojů pro hodnocení a prezentaci dat v GIS (ve vazbě na další údaje o hodnoceném území).

Modelový systém je navržen tak, aby umožňoval jednotnou správu dat o kvalitě ovzduší i hodnocení předpokládaných emisních a imisních změn v zájmovém území. Mezi další klíčové požadavky patří zejména možnost pružné volby měřítka a hodnocení v různých úrovních (od širšího území po jednotlivé lokality), možnost posuzování změn v území a také dostatečná srozumitelnost pro uživatele.

Modelový systém byl vyvinut s využitím programových prostředků geografického informačního ArcGIS 10.2. K jeho spuštění je třeba, aby na počítači byl tento program instalován. Externí aplikace byly zhotoveny s využitím Microsoft Excelu.

PREIMOS,rozptylové studie

Systém se skládá ze statické části, která obsahuje:

 • data o území: podkladové mapy z veřejných zdrojů
 • digitální model terénu
 • rozdělení území podle platnosti větrných růžic
 • vrstva referenčních bodů
 • data o zdrojích:
  • bodové zdroje (umístění, identifikace, emise, provozní charakteristiky)
  • liniové zdroje (umístění, identifikace, dopravní charakteristiky, emise)
  • plošné zdroje – obce (emise z malých a středních zdrojů)
  • plošné zdroje – emise z polních prací a chovů zvířat, emise z nesčítané dopravy v prostorovém rozložení
  • plošné zdroje – čtverce (plošné emise převedené do čtverců 1000 × 1000 m)
 • data o příspěvcích jednotlivých skupin zdrojů k imisní situaci: modelové průměrné roční koncentrace z bodových zdrojů, z liniových zdrojů a z plošných zdrojů znečišťování ovzduší

a dynamické části, která obsahuje:

 • aplikaci pro vytvoření vlastních referenčních bodů
 • aplikaci pro úpravu stávajících bodových, liniových a plošných zdrojů
 • aplikaci pro vytvoření vlastních bodových, liniových a plošných zdrojů
 • aplikaci pro výpočet emisí ze spalovacích zdrojů
 • PREIMOS,rozptylové studie

 • aplikaci pro výpočet emisí z vytápění obytné zástavby
 • aplikaci pro výpočet emisí z mobilních zdrojů
 • aplikaci pro výpočet emisí z ostatních druhů činností (chovy zvířat a zemědělské práce, nesčítaná doprava)
 • kontrolní aplikace zjevně chybných údajů v databázích (hodnoty mimo vymezené intervaly, podezřele vysoké hodnoty, nevyplněné údaje apod.)
 • aplikaci pro výpočet imisí (model ATEM) ze zdrojů v zadaných referenčních bodech
 • aplikaci pro vynášení výsledků modelových výpočtů v referenčních bodech do GIS (imisní hodnoty, podíly skupin, příspěvky zdrojů)
 • aplikaci pro vynášení výsledků modelových výpočtů v plochách imisní zátěže v GIS

Systém umožňuje provádět výběry zdrojů podle uživatelských kritérií, vizualizaci zdrojů podle zvoleného databázového pole, sumarizace a podobně. V imisní části systém umožňuje provádět výběry referenčních bodů podle imisních kritérií, libovolnou vizualizaci referenčních bodů podle zvoleného databázového pole, statistickou analýzu podle územních jednotek apod.

Pokud máte zájem o koupi modelu, můžete tak učinit písemně nebo e-mailem.
CENA PROGRAMU činí 89 000 Kč + 21 % DPH.
Model je distribuován na CD spolu s manuálem.

Licenční podmínky je možné stáhnout zde a uživatelskou příručku stáhnout zde.

© ATEM - Ateliér ekologických modelů, s. r. o.