Pokročilý emisní procesor


Pokročilý emisní procesor nové generace byl vyvinut v rámci projektu TA CR TA04020797 Emisní procesor nové generace využívající nově dostupné zdroje dat. Nové metodické postupy, datová základna a jendotlivé aplikace byly vytvářeny během etap řešení projektu. Systém je koncipován jako emisní procesor, který využívá nové zdroje dat pro hodnocení emisí ze zdrojů znečišťování ovzduší.

Emisní procesor nové generace (FUME) integruje výstupy dopravně emisního modelu, modelu emisí ze zemědělství, informace z REZZO obohacené o nehlášené emise a zpracovává je tak, aby jeho výstupy byly využitelné v modelech šíření znečišťujících látek CTM (chemical transporation models).

Pro softwarový nástroj pro simulaci emise amoniaku s propojením na LPIS – byl vytvořen softwarový nástroj pro simulaci emise amoniaku, jehož základem jsou vytvořené databáze zemědělských podniků, databáze prostorové distribuce emisí amoniaku a model pro výpočet emise amoniaku.

Byla vytvořena specializovaná mapa zobrazující rozložení emisí amoniaku ze zohledněných zdrojů na území České republiky v kterémkoliv okamžiku s rozlišením až 1 hodina.

Součástí projektu jsou následující výsledky, které jsou prezentovány na webových stránkách jednotlivých řešitelů:

Mapové výstupy - ukázka

Cílem výsledku TA04020797-2017V007 „Soubor specializovaných map časové a prostorové distribuce emisí v ČR“ bylo vytvořit specializovaná mapy zobrazující rozložení emisí ze zohledněných zdrojů na území České republiky. Pro tvorbu emisních map byl využit emisní procesor FUME (výsledek TA04020797-V20). Emisním procesorem byly zpracovány různé zdroje vstupních dat, které jsou podrobněji popsány níže, a agregovány do sítě 1 × 1 km. Byly vytvořeny mapy ročních emisí základních znečišťujících látek (TZL, PM10, PM2,5, SO2, NOx, NO, NO2, CO, NMBVOC, C6H6 a NH3).

Na obrázcích níže je uveden příklad generovaných map. V plném rozlišení a plném datovém rozsahu k dispozici na vyžádání, případně je po domluvě možné vytvořit za úplatu specializované výstupy.


REZZO 3 – emise PM10 z lokálního vytápění domácností v t•rok-1.


REZZO 3 – emise PM10 z technologií v t•rok-1.


RNesčítaná doprava (silniční i nesilniční) v síti 1 x 1 km, emise PM10 t•rok-1.


Silniční doprava sčítaná – emise PM10 z resuspenze v t•rok-1.© ATEM - Ateliér ekologických modelů, s. r. o.