Projekt TA02030664
Souhrnná metodika pro hodnocení vlivů provozu silničních komunikací na obyvatele v jejich okolí

Projekt byl řešen v období let 2012 – 2013. Cílem projektu bylo identifikovat sporné či nejednotně vykládané body stávajících metodik, používaných při hodnocení vlivů automobilové dopravy na obyvatelstvo, a na základě rešerší, odborných konzultací a modelových studií navrhnout řešení vedoucí k odstranění problémových míst.

V rámci projektu byly mimo jiné navrženy dvě metodiky z oblasti modelování znečištění ovzduší. V prvním případě se jedná o modifikaci metodiky EPA pro stanovení množství emisí částic zvířených pohybem automobilů z povrchu vozovky (tzv. resuspenze). Ve druhém případě jde o návrh postupu pro určení četnosti překročení 24hodinového limitu koncentrací suspendovaných částic PM10. Obě navržené metodiky byly po projednání zapracovány do Metodického pokynu odboru ochrany ovzduší MŽP ke zpracování rozptylových studií (Věstníku MŽP č. 8/2013).

Výstupy projektu:

 

Projekt byl vypracován s finanční podporou Technologické agentury ČR (Program Alfa).


 

Vyhledat na těchto stránkách:

© ATEM - Ateliér ekologických modelů, s. r. o.