EXTERNALITY


Aplikace EXTERNALITY byla vyvinuta za podpory Technologické agentury ČR jako výsledek projektu č. TA02021165 - Integrované hodnocení rizik a dopadů na materiály, ekosystémy a zdravotní stav populace v důsledku expozice atmosférickým znečišťujícím látkám, ve spolupráci ATEM, Univerzity Karlovy v Praze a SVÚOM.

Projekt se zaměřuje na výzkum celospolečenských dopadů expozice materiálů, ekosystémů a zdraví populace znečištěnému ovzduší vyvolaných antropogenními zdroji emisí. Součástí projektu je vývoj integrovaného modelu hodnocení, který umožní efektivnější rozhodování v procesech EIA, HIA, SEA a RIA mezi různými možnostmi snižování dopadů antropogenních vlivů na životní prostředí.

Hlavním cílem aplikace je umožnit uživateli, aby mohl kvantifikovat dopady imisního znečištění v území, které ho zajímá, přičemž tyto dopady jsou posuzovány z celé řady hledisek.

Aplikace je dodávána s datovým souborem, který obsahuje následující datové vrstvy ve formátu ESRI-Shape file:

 • datová vrstva Budovy
 • datová vrstva Základní sídelní jednotky
 • datová vrstva Obce s rozšířenou působností
 • datová vrstva Kraje
 • datová vrstva Lesy
 • datová vrstva Corine

EXTERNALITY 

Datové vrstvy jsou dodávány v souřadnicovém systému S-JTSK, což je systém jednotné trigonometrické sítě katastrální, tedy pravoúhlá souřadnicová síť používaná v geodézii na území České republiky a Slovenska (pro zeměměřické práce v civilním sektoru).

Uživatel programu si pak načítá vlastní datový soubor, který popisuje naměřené hodnoty imisí v pravoúhlé síti v oblasti, která je předmětem jeho zájmu a pro kterou se budou dělat následné analýzy. Předpokládá se, že soubor bude obsahovat data imisí pro znečišťující prvky NO2, PM2,5, PM10 a B(a)P, vždy na stejných souřadnicích.

Z načtených imisních dat aplikace pak uživatel buduje interpolační pole pro každou znečišťující látku tak, aby se každému útvaru z datového souboru (tedy např. každé budově nebo ploše lesa) daly přiřadit znečišťující hodnoty, kterými je tato zasažena. Tyto hodnoty pak slouží ke kvantifikaci dopadů, které toto znečištění způsobuje:

 • dopady na zdraví obyvatelstva, vztah „dávka – účinek“:
 • Aplikace provede průnik vrstvy budov a oblasti, pro kterou byly naměřeny imise. Z vrstvy budov si načte počty obyvatel v jednotlivých budovách a z vrstvy základních sídelních jednotek pak věkovou skladbu obyvatelstva typickou pro území, ve kterém se daná budova nachází. Pomocí 14 rovnic pak aplikace kvantifikuje zdravotní rizika, které toto znečištění způsobuje, v těchto oblastech:
  • riziko předčasného úmrtí (chronická expozice)
  • dny s omezenou aktivitou
  • dny pracovní neschopnosti
  • kojenecká úmrtnost
  • incidence chronické bronchitidy
  • hospitalizace s respiračními chorobami
  • hospitalizace s kardiovaskulárními chorobami
  • bronchitida u dětí
  • příznaky astmatu u astmatických dětí
  • bronchitida u dětí
  • riziko předčasného úmrtí (akutní expozice)
  • hospitalizace s respiračními chorobami
  • rakovina

 • Vypočtená zdravotní rizika pak lze agregovat podle nadřazených územních celků, tedy například za základní sídelní jednotky nebo obce, které se nachází na zájmovém území.

 • dopady na zdraví obyvatelstva, vztah „účinek - náklady“:
 • Aplikace v tomto případě využije dat, vypočtených pro vztah „dávka – účinek“ a pomocí zabudovaných jednotkových náklady přepočte tyto dopady na peněžní ekvivalent (náklady léčení, ztráta příjmu a ocenění nepohodlí v důsledku nemoci).

 • dopady na ekosystémy:
 • Aplikace provede průnik vrstvy lesů, popř. vrstvy pokryvu a oblasti, pro kterou byly naměřeny imise. Práce s imisními daty je obdobná, jako v případě stanovení zdravotních dopadů na obyvatelstvo. Tato část předpokládá, že uživatel má k dispozici alespoň dva soubory imisních dat, tedy výchozí stav a modelový stav.
 • Aplikace pro tuto oblast umožňuje:
  1. stanovit průměrnou hodnotu indikátoru pdf pro stav pokryvu
  2. vyhodnotit změnu indikátoru pdf pro scénář změny imisí SOx či NOx
  3. vyhodnotit změnu ekonomické hodnoty pro scénář změny imisí SOx či NOx
   1. pokud známe rozvrstvení krajinného pokryvu/lesů v místě
   2. pokud neznáme rozvrstvení krajinného pokryvu/lesů v místě


 • dopady korozní náklady na materiály budov:
 • V této části aplikace počítá korozní náklady pro materiály, které jsou použity v budovách, které se nacházejí na analyzovaném území. Tyto náklady pak aplikace počítá v následujících úrovních:
  1. celkové náklady za hodnocenou oblast:
  2. celkové náklady za hodnocenou oblast v členění podle druhu materiálu:
  3. celkové náklady za hodnocenou oblast v členění podle druhu budov:
  4. náklady vyjádřené na 1 m2 exponovaného materiálu za hodnocenou oblast v členění podle druhu materiálu:
  5. celkové náklady v členění dle zvolených územních sídelních jednotek (USJ) pro agregaci výsledků:


 • Stejně jak při výpočtech zdravotních dopadů imisí se výpočty týkají budov z oblasti, která je definována sadou imisních hodnot, které se uživatel načítá. Aplikace pak provede průnik oblasti imisí s vrstvou budov, přičemž pak z databáze přidružené k této vrstvě načítá údaje, použité při výpočtech korozních nákladů.


V případě zájmu o zakoupení aplikace EXTERNALITY, můžete tak učinit e-mailem na adrese . Připravíme a zašleme Vám konkrétní cenovou nabídku.

Licenční podmínky je možné stáhnout zde a uživatelskou příručku stáhnout zde.

© ATEM - Ateliér ekologických modelů, s. r. o.