Emise a Zdravotní rizika


Aplikace Emise a Zdravotní rizika byly vyvinuty v rámci projektu TA ČR č. TA04021564 - Uživatelské aplikace pro zjednodušení přístupu k informacím o vlivech antropogenních aktivit na kvalitu ovzduší a obyvatelstvo.

Aplikace Emise se skládá ze 4 modulů, které umožňují výpočet emisí z následujících skupin zdrojů:

  • letecká doprava (1)
  • železniční doprava (2)
  • stavební činnost (3)
  • stacionární zdroje (4)

Modul Emise z leteckého provozu implementuje metodiku pro stanovení emisí z letecké dopravy Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO). Dále jsou v programu zohledněny emise částic pocházejících z otěru pneumatik a brzd při přistání letadel podle studie British Airways.

rozptylová studie, hluková studie, emise, zdravotní rizika 

Modul Emise z provozu železnic vychází z metodických postupů pro stanovení emisí z železničního provozu obsažených v příručce EMEP/EEA „Atmospheric Emission Inventory Guidebook“ vztažených ke spotřebě paliva. Aplikace vychází z kompletní databáze motorových vlaků a lokomotiv v ČR, kde ke každému typu stroje byla přiřazena dle výkonu spotřeba paliva a maximální možná rychlost.

rozptylová studie, hluková studie, emise, zdravotní rizika 

Modul Emise ze stavební činnosti implementuje „Metodiku pro stanovení produkce emisí znečišťujících látek ze stavební činnosti“, která byla vytvořena v rámci projektu TA ČR č. TA02020245 a následně certifikována MŽP. Součástí metodiky je soubor emisních faktorů v podrobném členění podle jednotlivých okruhů stavebních činností.

rozptylová studie, hluková studie, emise, zdravotní rizika 

Modul Emise ze stacionárních zdrojů byl vytvořen na základě Sdělení odboru ochrany ovzduší, jímž se stanovují emisní faktory podle § 12 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 415/2012 Sb, o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší.

rozptylová studie, hluková studie, emise, zdravotní rizika 

V případě zájmu o zakoupení aplikace Emise nebo jednotlivých modulů, můžete tak učinit e-mailem na adrese .

Jednotlivé moduly aplikace Emise je možné zakoupit samostatně za 3 000 Kč + 21 % DPH, celková cena aplikace Emise činí 10 000 Kč + 21 % DPH.

Licenční podmínky je možné stáhnout zde (1, 2, 3 a 4) a uživatelské příručky stáhnout zde (1, 2, 3 a 4).

Aplikace Zdravotní rizika umožňují hodnotit působení z automobilové, železniční a letecké dopravy na lidské zdraví. Výpočty lze provádět samostatně pro znečištění ovzduší a hlukovou zátěž, a to vždy ve dvou variantách (např. pro srovnání současného a očekávaného stavu). Součástí je také možnost hodnocení krátkodobějších zdrojů, stavební činnosti, se zohledněním dočasného působení těchto typů činností. Kvantifikace míry rizika je založena na podkladech Světové zdravotnické organizace a Evropské komise.

rozptylová studie, hluková studie, emise, zdravotní rizika 

V případě zájmu o zakoupení aplikace Zdravotní rizika, můžete tak učinit e-mailem na adrese .

Cena aplikace Zdravotní rizika činí 4 000 Kč + 21 % DPH.

Licenční podmínky je možné stáhnout zde a uživatelskou příručku stáhnout zde.

© ATEM - Ateliér ekologických modelů, s. r. o.